Секс ходка малумот


Демак, одам уз хаётини янги авлодиинг пайдо булиши учун бахшида этали. Хар бир тирик мавжудотнинг яшаши учун у танасини химоя килиши керак, секс эса наслни химоя килади. Америка Кушма Штатларида катталар учун секс тугрисида маълумот ва маслахат берадиган бир канча ташкилотлар мавжуд.

Секс ходка малумот

Кизил китобга киритилган хайвонот дунёси инсонлар томонидан сакланиб колмаса, улар хам кирилиб кетиши игубхасиздир. Хар бир тирик мавжудот эртами кечми карийди ва улади. Секс тугрисида тулик тушунчани укимишли одамлар илмий адабиётлардан оладилар.

Секс ходка малумот

Купчилик ота- оналар бу саволга жавоб беролмай: Сексни ёш болаларга гушунтириш осон эмас. Баъзи одамлар ёшлигида келажагини уйламайдилар, насл колдирмайдилар, кейинчалик эса бундан иушаймон килишади-ю, лскин, афсускин, вакт утган булади.

Секс тугрисидаги урта маълумотни мактаб укувчилари 12 ёшдан 20 ёцггача оладилар. Бу иборалар тагида узига яраша талкин киладиган маънолар ётибди. Табиат сексни амалга ошириш учун оргазмни хадя килди.

Улкамизнинг серкуёшлиги боис болалар тез балогатга стиши хаммага аён. Секс тугрисидаги чукур маълумот. Шу бирикмаларнинг бирор бир булаги ташки таассурот таъсирида емирилиб, парчаланиб кетса, хаёт хам тухтайди.

Секснинг максади бизнииг энг яхши табиий турларимизни танлаб, эволюцияни давом эттиришдир. У гуё биологик эсгафета таёкчаси сифатида бир авлоддан иккинчисига бераверадики, унинг охири куринмайли. Секс тугрисида тулик тушунчани укимишли одамлар илмий адабиётлардан оладилар.

Хар бир тирик мавжудотнинг яшаши учун у танасини химоя килиши керак, секс эса наслни химоя килади. Ер сайсраси одам Я1лайдиган маскан булгани учун бу ерда ишлаб чикариш тез ва унумлор булиши лозим. Бунда бизнинг танамиз спермаларни ва тухум хужайраларини ташувчи кобиклир. Инсон хаётининг давомчиси ва севгисининг улчови, унинг максади хам шулардан иборатдир.

Табиат сексни амалга ошириш учун оргазмни хадя килди. Америка Кушма Штатларида катталар учун секс тугрисида маълумот ва маслахат берадиган бир канча ташкилотлар мавжуд. Бу хакда алохида тухталамиз.

Секснинг максади бизнииг энг яхши табиий турларимизни танлаб, эволюцияни давом эттиришдир. Демак, секс — бу хаётий узаро муносабатлар калити булиб, мехнат килиш ва яшаш учун воситадир, колаверса, хар кандай дори- дармонни алмаштирувчи ва купгина касалликларга малхам булувчи хам сексдир.

Демак, одам уз хаётини янги авлодиинг пайдо булиши учун бахшида этали. Янги авлол уни давом эттириб, ундан кейинги авлодлар учун замин хозирлай бошлайди.

Табиат сексни амалга ошириш учун оргазмни хадя килди. Бунинг маъноси шуки, оргазм учун 24 минут 40 секунд вакт соглом киши учун жинсий алока даври хисобланади, демакдир. Америка Кушма Штатларида катталар учун секс тугрисида маълумот ва маслахат берадиган бир канча ташкилотлар мавжуд.

Шундай тавсиялардан бирини эътиборингизга ханола этамиз: Купчилик ота- оналар бу саволга жавоб беролмай: Умар Хайём бу ходисани куйидаги рубойида фалсафий сузлар билан шундай изохлайди: Улкамизнинг серкуёшлиги боис болалар тез балогатга стиши хаммага аён. Хар бир тирик мавжудот эртами кечми карийди ва улади.

Бу хакда алохида тухталамиз.

Бу иборалар тагида узига яраша талкин киладиган маънолар ётибди. Янги авлол уни давом эттириб, ундан кейинги авлодлар учун замин хозирлай бошлайди. Баъзи одамлар ёшлигида келажагини уйламайдилар, насл колдирмайдилар, кейинчалик эса бундан иушаймон килишади-ю, лскин, афсускин, вакт утган булади.

Маълумки, бола 3 ёшдан ошгач, табиатдаги бутун борликка кизикаверади ва ота- онасига турли-туман саволларни бериб, суриштира бошлайди. Лна шундай калтис саволлар ичила: Бу дунё хеч кимга колмас абадий, Кетдилар, кетамиз, келишар, кетар.

Оргазмдан олинадиган лаззатланишни оддий сузлар билан тасвирлаб булмайди. Шу бирикмаларнинг бирор бир булаги ташки таассурот таъсирида емирилиб, парчаланиб кетса, хаёт хам тухтайди. Ер сайсраси одам Я1лайдиган маскан булгани учун бу ерда ишлаб чикариш тез ва унумлор булиши лозим.

Кизил китобга киритилган хайвонот дунёси инсонлар томонидан сакланиб колмаса, улар хам кирилиб кетиши игубхасиздир.

Хозиргача бу асар Шаркда ва Оврупада кенг укиладиган китоб булиб колмокла. Улар купинча бу жумбокни уз тенгкурлари ва узларидан каттарок ёшдаги болалар уртасила мухокама килиб билиб олишади. Оргазмдан олинадиган лаззатланишни оддий сузлар билан тасвирлаб булмайди.

Бунга динозаврларни мисол килиб келтириш мумкин.Фильмы и секс драма
Сексвидео рулетка
Смотреть секс на кухонном столе
Отличное русское порно олайн
Наоми секс бесплатно
Читать далее...

ПопулярныеСмотрят также